Een lokale inclusieagenda; de gemeente heeft ‘m nog steeds niet

Persbericht:

Een lokale inclusieagenda; de gemeente heeft ‘m nog steeds niet

_________________________________________________

 

Leidschendam-Voorburg, 19 juli 2021

Nederlandse gemeenten zijn wettelijk verplicht een lokale inclusieagenda te hanteren. De gemeente Leidschendam-Voorburg doet dat (nog) niet. Daarmee ontduikt de gemeente de wet. Maar wat nog erger is, de gemeente ontzegt mensen met een handicap het recht op ongehinderde deelname aan onze lokale samenleving.

 Een inclusieagenda, de naam zegt het al, bevat een overzicht van actiepunten waaraan de gemeente moet werken opdat gehandicapten onbeperkt kunnen deelnemen aan alle sectoren van de samenleving (welzijn, wonen, werken, zorg, onderwijs, mobiliteit). Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg heeft de gemeente herhaaldelijk gewezen op de verplichting van een inclusieagenda. Daarbij hebben we aangebonden onze expertise en ervaring beschikbaar te stellen. Wij willen graag met medewerkers van de gemeente aan tafel om te inventariseren welke obstakels gehandicapten in het dagelijks leven ervaren en hoe die zouden kunnen worden weggenomen. We hebben voorgesteld te beginnen met het in kaart brengen van obstakels in de openbare ruimte. Tot nu toe heeft het college van B&W niet op ons signaal en aanbod gereageerd.

Op 14 juli jongstleden besprak de Gemeenteraad de Kadernota 2022 – 2025. In die nota schetst het college van B&W de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid en de financiële consequenties daarvan. Tijdens de behandeling heeft de PvdA een motie ingediend met de titel: Inclusieve samenleving. Onder verwijzing naar de wettelijke plicht een inclusieagenda te hanteren roept de motie het college van B&W op “met spoed werk te maken van het opstellen van een inclusieagenda en die uiterlijk december 2021 met de raad te bespreken”.

Tot verbijstering van het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg heeft de gemeenteraad de motie verworpen. De coalitiepartijen bleken gevoelig voor het argument van wethouder Kist dat hij “(…) inventariseert wat de gemeente op dit terrein al doet en dat hij na de zomervakantie met de raad gaat bespreken welke aanvullingen nodig zijn”.

Het is inderdaad hoog tijd om eindelijk eens in kaart te brengen waar gehandicapten letterlijk en figuurlijk tegenaanlopen. Wij zien de voorstellen van de wethouder graag tegemoet en blijven onze kennis en ervaring graag beschikbaar stellen om samen met de gemeente een inclusieagenda vast te stellen en uit te voeren.

* * *

tel: 06 2244 7475

e-mail: info@platformgehandicaptenlv.nl