Platform Gehandicapten vraagt gemeente werk te maken van inclusie-agenda

 

Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg heeft in januari 2020 een brief geschreven aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente. In de brief dringt het Platform erop aan, dat het gemeentebestuur structureel werk gaat maken van het verbeteren van de toegankelijkheid voor gehandicapten van de buitenruimte en van openbare gebouwen. Daarbij stelt het platform voor om een werkwijze te hanteren waarin medewerkers van de gemeente en ervaringsexperts van het Platform samen een actielijst bijhouden. Op die lijst staan de knelpunten die gehandicapten ervaren, en staat per knelpunt aangegeven hoe de gemeente het oplost. Het platform adviseert deze werkwijze ook te gaan hanteren op andere beleidsterreinen, zoals maatschappelijke ondersteuning of re-integratie naar werk.

De voorstellen van het Platform sluiten heel mooi aan bij de wens van de Gemeenteraad om een zogenaamde ‘Inclusieagenda’ op te stellen. De gemeente is daartoe wettelijk verplicht, omdat de Nederlandse staat van het VN-verdrag Handicap heeft ondertekend. Bovendien wil de Gemeenteraad dat burgers meer en directer invloed hebben op het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke voorzieningen.

Samenwerking tussen gemeente en experts van het Platform zorgt ervoor dat er continue aandacht is bij de gemeente voor inwoners met een beperking. Aanpassingen worden op die manier vanzelfsprekend.