Platform Gehandicapten vraagt gemeente werk te maken van inclusie-agenda

Lokale Inclusieagenda

Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg heeft op 22 januari 2020 een brief geschreven aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente. Het Platform schrijft, dat de gemeente de toegankelijkheid van de buitenruimte en van openbare gebouwen structureel moet verbeteren. Het Platform stelt voor dat medewerkers van de gemeente en mensen met een handicap (ervaringsexperts) regelmatig bij elkaar komen. Tijdens die bijeenkomsten inventariseren ze de knelpunten, stellen ze vast hoe die worden weggewerkt en kijken ze of oude knelpunten naar tevredenheid zijn opgelost. Het platform adviseert deze manier van samenwerken niet alleen te hanteren voor de toegankelijkheid van de buitenruimte en van gebouwen, maar ook toe te passen op andere levensdomeinen, zoals zorg, re-integratie en sport en recreatie.

Dit voorstel van het Platform sluit goed aan bij de wens van de gemeenteraad om van Leidschendam-Voorburg écht een stad te maken waarin iedereen – dus ook mensen met een handicap – zich welkom voelt en waarin iedereen ongehinderd mee kan doen aan de samenleving. De gemeente moet daarvoor een zogenaamde ‘Lokale Inclusieagenda’ (LIA) hebben. Die agenda bevat een inventarisatie van knelpunten en mogelijke oplossingen. Je kunt het ook een werklijst noemen die wordt bijgehouden door gemeenteambtenaren en ervaringsexperts.

Samenwerking tussen ambtenaren en burgers – in dit geval burgers met een handicap – heeft een groot voordeel. Het vergroot het bewustzijn van ambtenaren dat ze bij alles wat ze doen rekening moeten houden met mensen met een beperking. Dat zorgt ervoor, dat er in de het dagelijks werk van de gemeente steeds aandacht is voor gehandicapte inwoners. Aandacht voor mensen met een handicap wordt zo een vast onderdeel van de organisatiecultuur.

Het Platform heeft inmiddels met diverse fracties van de gemeenteraad contact over hoe de LIA kan worden ingevoerd. Uit die contacten maken wij op dat de gemeenteraad in meerderheid voor is. We gaan ervan uit de gemeenteraad de LIA binnenkort op de agenda zet. Uiteraard zullen we dan gebruik maken van het inspreekrecht.

Onze vrijwilligers gaan het druk krijgen! Meld je daarom aan als vrijwilliger-ervaringsexpert van het Platform Gehandicapten!

Willem Bertels, voorzitter Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg
telefoon: 06 2244 7454
e-mail: info@platformgehandicaptenlv.nl
internet: www.platformgehandicaptenlv.nl