Resultaat enquete tevredenheid WMO-voorzieningen

Enquête tevredenheid WMO-voorzieningen

In november 2019 heeft het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg (PGLV) een mini-onderzoek gehouden naar de tevredenheid over WMO-voorzieningen. Onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vallen onder andere:
• hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel;
• woonvoorzieningen, zoals een traplift, tillift of aanpassing aan de woning;
• huishoudelijke verzorging.
Onder de achterban van het PGLV zijn 75 enquêtes verstuurd. 16 mensen (21 %) hebben de enquête ingevuld. Alle respondenten zijn inwoner van Leidschendam-Voorburg. Met maar 16 respondenten is het onderzoek natuurlijk niet representatief. Maar de antwoorden zijn zo gelijkluidend dat ze wel op een trend lijken te wijzen. In dit artikeltje staan de resultaten van het onderzoek

Het merendeel van de Leidschendam-Voorburgse gebruikers van WMO-voorzieningen is tevreden. Mensen zijn niet alleen tevreden over de kwaliteit van de voorziening, maar ook over de serviceverlening van de leverancier. Als we kijken naar de resultaten per voorziening dan valt een paar dingen op:
• De tevredenheid over de kwaliteit van woonvoorzieningen is stuk hoger dan de tevredenheid over de kwaliteit van hulpmiddelen. 100 % van de gebruikers van een woonvoorziening is tevreden over de kwaliteit ervan, terwijl slechts 61 % van de gebruikers van een hulpmiddel daar tevreden over is.
• Kijken we naar de tevredenheid over de dienstverlening van de leverancier, dan zien we best hoge scores. Bij hulpmiddelen vindt 13 % van de respondenten de levering of reparatie onvoldoende. Bij Woonvoorzieningen is dit percentage 33 %.
• Bij huishoudelijke verzorging is het aantal respondenten zien we 100 % tevredenheid over de kwaliteit van de zorg. 1 respondent is vindt het aantal geleverde uren zorg te laag.

Gezien het geringe aantal respondenten mogen we deze percentages natuurlijk niet veralgemeniseren. Wellicht wijzen de uitkomsten van deze mini-enquête op een trend. Daarvoor moeten we nader onderzoek doen. Het PGLV zal bij er bij de gemeente voor pleiten een nader, onafhankelijk onderzoek te doen naar de kwaliteit van de WMO-voorzieningen. Daarbij zullen we aandringen op een kwantitatief onderzoek, aangevuld met een aantal kwalitatieve interviews bij gebruikers thuis.

Tabel Tevredenheid over kwaliteit van WMO-voorzieningen

*) gevraagd is naar tevredenheid over de dienstverlening van Meyra. Deze leverancier is pas sinds enkele maanden in onze gemeente de leverancier. Vandaar het hoge aantal mensen dat bij tevredenheid dienstverlening ‘niet van toepassing’ heeft ingevuld.